Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Elérhetőségek
Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

       

 

 1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA  

Jelen tájékoztató célja, hogy a természetes személyek adatainak Gloster Infokommunikációs Nyrt., valamint a mindenkori tulajdonában álló gazdasági társaságok (a továbbiakban: Adatkezelők vagy Társaságok), mint Adatkezelők tájékoztatást nyújtsanak az általuk végzett adatkezelésről. A Társaságok magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, a hatályos nemzeti jogszabályokban előírtaknak, valamint az Európai Unió által lefektetett szabályoknak. 

Az adatkezelési tájékoztató kialakításakor az Adatkezelők alapnak tekintették az az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletét (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). Illetve az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Info tv.). 

A Társaságok az elkötelezett partnereik személyes adatainak védelmében, azokat bizalmasan kezelik és megtesznek minden olyan biztonsági-, technikai-és egyéb intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja. 

2. AZ ADATKEZELŐK ADATAI  

 

Adatkezelő cégneve: Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Adatkezelő székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-10-042012

Adatkezelő adószáma: 27294260-2-13

Adatkezelő honlapja: www.gloster.hu  

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@gloster.hu

 

Adatkezelő cégneve: Gloster Networks Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A. A/2. ép.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-09-202159

Adatkezelő adószáma: 13287041-2-13

Adatkezelő honlapja: www.gloster.hu 

Adatkezelő elektronikus elérhetőségeinfo@gloster.hu 


 
Adatkezelő cégneve: Cableline Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-09-182301

Adatkezelő adószáma: 25718890-2-13

Adatkezelő honlapja: www.cableline.hu 

Adatkezelő elektronikus elérhetőségei: info@gloster.hu 

Adatkezelő cégneve: Gloster Cloud Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adatkezelő székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A. A/2. ép.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-10-042203

Adatkezelő adószáma: 26373801-2-13

Adatkezelő honlapjai: www.kingsol.hu ; 

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@gloster.hu

Adatkezelő cégneve: Gloster-MINERO IT Hungary Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Adatkezelő székhelye: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6.

Adatkezelő telephelye: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6.

Adatkezelő fióktelepe: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 17.

Adatkezelő fióktelepe: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg: 01 09 952137 

Adatkezelő adószáma: 23083415-2-43 

Adatkezelő honlapjai: www.minero-it.hu,  www.g-consulting.eu    

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: office@minero-it.hu 

 

Adatkezelő cégneve: FF Next Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.

Adatkezelő fióktelepe: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. B. ép. Fsz. 6. ajtó

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-09-221922

Adatkezelő adószáma: 25961861-2-13

Adatkezelő honlapja: https://www.ffnext.io/ 

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: hello@ffnext.io 

 

Adatkezelő cégneve: Gloster-LANOGA Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő székhelye: 6413 Kunfehértó, Móra Ferenc utca 11.

Adatkezelő fióktelepe: 7622 Pécs, Zsinkó István utca 11.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 03-09-117510

Adatkezelő adószáma: 14626597-2-03

Adatkezelő honlapja: www.lanoga.hu 

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@lanoga.hu

 

 

Adatvédelmi tisztviselő:  

Társaságaink a GDPR 37. cikke alapján nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 

3. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ALAPELVEK  

Társaságaink az adatkezelése során az alábbi alapelveket követik (GDPR 5. cikk (1) bekezdés): 

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”); 

c) a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);

d) gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”); 

e) a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”); 

f) a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

Társaságaink az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatásán alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelik, azaz gyűjtik, rögzítik, rendszerezik, tárolják és felhasználják. 

 

4. A HONLAPUNK ÁLTAL ALKALMAZOTT COOKIE-K  

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. Weboldalunk nyomkövető sütiket nem használ. Társaságaink nem alkalmaznak és nem is engedélyeznek olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságaink azonban nem vállalnak azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapjaink esetleg nem az elvárt módon működnek. 

 

  5. ÁLLÁSHIRDETÉSEKRE JELENTKEZŐK ADATAINAK A KEZELÉSE, ÁLLÁSPÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA  

Az adatkezelés céljaTársaságaink a hozzá közvetlenül beérkezett önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat abból a célból kezelik, hogy az érintettet a végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről értesítsék, az érintettel időpontot egyeztessenek, és a kiválasztást lebonyolítsák. Ide tartozik a jelentkezők nyilvántartása, a benyújtott pályázatok elbírálása (beleértve a megfelelő tesztek elvégzését), valamint az állásra jelentkezők kiválasztási folyamat lezárását követő értesítés. 

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. 

 

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott adatok, az Ön által végzett tesztek, valamint az Ön álláspályázatának kiértékelése során keletkezett egyéb adatok, ideértve többek között a pályázattal kapcsolatos megjegyzéseket, valamint a teszteredményeket, a személyes interjúk eredményeit, az interjú kiértékelő lapok tartalmát, az elvégzett tesztek eredményeit és kollégáink megjegyzéseit. 

 

Az adatkezelés időtartama: Az adott pozíción történő kiválasztási folyamat lezárást követően az Ön pályázói profiljához tartozó pályázatát 3 év után automatikusan töröljük. 

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi terület kiválasztásért felelős kollégái és a pozíciót meghirdető terület vezetője. 

 

6. EGYÉB ADATKEZELÉSEK  

Társaságaink adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Szervezeti intézkedések keretében épületeikben ellenőrzik a fizikai hozzáférést, munkavállalóikat folyamatosan oktatják és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartják. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használnak. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyék, a weblapjaikon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudnak teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságainkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartanak be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. 

7. AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI   

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Társaságaink által kezelt személyes adatai tekintetében: 

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen; 

b) a személyes adatok helyesbítését kérje; 

c) a személyes adatok törlését kérje; 

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje; 

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen; 

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való  jog) 

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

h) a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet  (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).  

Felügyelő Hatóság:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: https://naih.hu/ 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön info@gloster.hu e-mail, illetve a 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép. postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 30 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. 

Társaságaink a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről Önt értesítik, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságainkat.  

 

8. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA   

Társaságaink fenntartják maguknak a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatják.